Nákupní košík je prázdný.

Obchodní podmínky

Firma Pavel Horáček, Pobřežní 150, Veltruby - Hradišťko I, 280 02  IČO: 40731570 DIČ: CZ 6302171612

Obchodní řád

Zboží Vám bude doručeno do 1 týdne na dobírku. Pokud některé zboží neobdržíte, není v danou chvíli na skladě a nebude dodatečně zasílána. Vypište, prosím vždy dobře adresu a udejte pokud možno i Vaše telefonní číslo.

Objednávky zasíláme na dobírku poštou nebo přepravní společností. Je možný i osobní odběr.


Reklamační řád

Reklamační řád firmy Pavel Horáček vychází z ustanovení zák.č.513/1991 Sb. (obchodní zákoník), na něj navazujících právních předpisů a zákona č. 634/1992 Sb. (zákon o ochraně spotřebitele)

I. Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po převzetí zboží od prodávajícího a v případě odeslání zboží, po jeho předání od přepravce. Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu, jakmile se zboží dostane do jeho držení. V případě poškození zásilky přepravní službou, kterou prodávající výrobky kupujícímu zasílá, je povinen kupující při přebírání zboží sepsat reklamační zápis, kde uvede přesný popis a rozsah konkrétního poškození s touto službou a po domluvě s kupujícím vyřeší vzniklou situaci.

II. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil, resp. které bylo možno při odborně provedené prohlídce zjistit a to nejpozději do 2 pracovních dnů od přijmutí zboží. Dále musí postupovat dle článku IV. v tomto reklamačním řádu.

Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží mezi údaji v předávacím dokladu (daňový doklad, dodací nebo přepravní list apod.) a skutečně dodaným zbožím je kupující povinen podat do 2 pracovních dnů písemnou zprávu (dopisem, emailem) o těchto vadách prodávajícímu. Vady, které existovaly v době převzetí, avšak projevily se později. Je kupující povinen oznámit prodávajícímu ihned poté, kdy vady mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z chybného, nesprávného skladování a škod z neodborného používání zboží, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje záruka.

II. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně a ve lhůtách uvedených v článku V.

III. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést, o jaké vady se jedná a jak se projevují, současně musí kupující uvést i nárok, který v důsledku výskytu uplatňuje. Kupující může uplatnit některý z těchto nároků:

Odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné.
Dodání chybějícího množství zboží.
Přiměřenou slevu z kupní ceny.
Odstoupení od smlouvy, jedná-li se o vadu podstatnou.
IV. K reklamaci je kupující povinen ve všech případech předložit doklady osvědčující nákup reklamovaného zboží u prodávajícího.

V. Reklamace včetně odstranění vady musí být prodávajícím vyřízena:

Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
Případně v delší lhůtě, na které se mohou prodávající a kupující dohodnout.
Obchodní podmínky

I. Objednávky jsou vyřizovány do týdne.

II. V případě, že zboží není skladem, tak Vás vyrozumíme a dohodneme se na dalším postupu.

III. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. Smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží a jeho převzetím.

IV. Prodávající má právo odmítnout objednávku od kupujícího, který neodebral či řádně nezaplatil závazně objednané zboží v minulosti. Toto právo se vztahuje na zásilky, které se vrátily zpět k prodávajícímu.

V. Zboží je zasíláno dobírkou. Platba internetové objednávky je vždy provedena dobírkou.

VI. K ceně zásilky se připočítává poštovné.

VII.Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele je uskutečněno:

nepřevzetím dobírky
písemným zrušením

Při nakládání s osobními daty se provozovatel zavazuje řídit Zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

Vzhledem k tomu, že zasílání informací elektronickými prostředky upravené zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, který nabyl účinnosti dne 7.9.2004, umožňuje dle § 7 tohoto zákona šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky pouze za předpokladu, že adresát dal předem prokazatelný souhlas k takovémuto využití svého elektronického kontaktu. Registrací mezi zákazníky internetového obchodu www.soaptree.cz dáváte souhlas se zasíláním informací o novinkách v obchodu, pokud si výslovně nepřejete zasílání novinek, uveďte to do poznámky při registraci.